Artikel 1: Definities

 1. Gebruiker: de besloten vennootschap Retail Data B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Leek, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 02043544.
 2. Wederpartij: de natuurlijke persoon, handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon in wiens opdracht goederen worden geleverd. 
 3. Overeenkomst: de tussen gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst, waarbij gebruiker zich ten behoeve van de wederpartij verplicht tot het leveren van goederen.

 Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van gebruiker, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
 2. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Ingeval enige bepaling uit deze algemene voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens geldt, zo nauw mogelijk te worden aangeknoopt bij de vernietigde of nietig verklaarde bepaling. Voorts blijven de overige bepalingen uit de voorwaarden onverkort van kracht.

 Artikel 3: Prijzen, prijswijzigingen en offertes

 1. De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is overeengekomen. 
 2. De kosten van aflevering komen ten laste van de wederpartij, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Door de gebruiker uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. Wijziging kan slechts geschieden middels schriftelijke bevestiging van de gebruiker.
 4. Wanneer door gebruiker aan de wederpartij een monster of model is getoond of verstrekt, dan is het monster of model slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.
 5. Gebruiker kan niet aan een prijs, offerte of aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de prijs, de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 Artikel 4: Levering

 1. De wederpartij dient er zorg voor te dragen dat de door hem geplaatste bestelling voldoende duidelijk en gespecificeerd is. Foute leveringen als gevolg van niet of onvoldoende duidelijke of gespecificeerde orders komen voor risico van de wederpartij.
 2. Wanneer gebruiker een bestelling niet ineens kan leveren, dan worden de goederen die worden nageleverd kosteloos verstuurd. Het kosteloos versturen van naleveringen geldt niet voor nieuwe bestellingen.
 3. De door gebruiker opgegeven levertijd is slechts bedoeld als bij benadering te zijn opgegeven en betreft derhalve nimmer een fatale termijn. 
 4. Gebruiker is na overschrijding van een termijn bedoeld in het vorige lid slechts dan in verzuim indien gebruiker van de wederpartij een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde tot levering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.     
 5. Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn heeft de wederpartij het recht op ontbinding van de overeenkomst. De wederpartij heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.
 6. De wederpartij is niet gerechtigd, indien de gebruiker niet tijdig levert, de verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien op te schorten.
 7. Indien aflevering op het door de wederpartij opgegeven adres niet kan plaatsvinden wegens weigering van de zending, of door de onmogelijkheid van de wederpartij de zending in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij. Tot deze kosten behoren die van de retourzending, die van de opslag, die van verdere aanbieding alsmede administratiekosten en overige behandelingskosten.

 Artikel 5: Vervoer en risico

 1. De zaken worden af fabriek (ex works) geleverd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Wanneer tussen partijen is overeengekomen dat de zaken franco huis worden geleverd, bepaalt gebruiker het vervoermiddel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. De zaken, ook die franco huis verkocht zijn, worden te allen tijde voor risico van de wederpartij vervoerd. De zaken worden onverzekerd vervoerd, tenzij de wederpartij aan gebruiker tijdig heeft verzocht de zaken tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren.

 Artikel 6: Retourneren van goederen

 1. De wederpartij is bevoegd om het geleverde goed binnen 14 dagen aan gebruiker te retourneren. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele (onbeschadigde) staat en verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 2. De wederpartij heeft de bevoegdheid om de goederen te retourneren niet wanneer de goederen speciaal voor de wederpartij zijn besteld en de goederen niet tot de gebruikelijke voorraad van de gebruiker behoren. 
 3. Vergoedingen: 100% vergoeding wanneer een product compleet, in orginele staat en onbeschadigde verpakking is. 75% wanneer een product incompleet of met (onherstelbaar) beschadigde verpakking is, beschadigd of gebruikt.

 Artikel 7: Betaling

 1. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
 2. Betaling van het factuurbedrag dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
 3. Indien de wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling is zij van rechtswege in verzuim en is de wederpartij de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Tevens is de wederpartij alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de wederpartij een andere volgorde voor toerekening aanwijst.
 5. Gebruiker is gerechtigd alle vorderingen op de wederpartij te verrekenen met iedere schuld die gebruiker aan de betreffende wederpartij mocht hebben.

 Artikel 8: Reclame

1. De wederpartij is verplicht de goederen onmiddellijk na levering op gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen een termijn van 14 dagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan gebruiker mededeling te doen, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt. Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele staat en verpakking, inclusief accessoires en bijbehorende documentatie. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet het recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 1. Niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval binnen 14 dagen, na ontdekking dan wel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, schriftelijk via het RMA-formulier op de website www.reda.nl/klantenservice gemotiveerd aan gebruiker worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens gebruiker vervalt.
 2. De wederpartij dient gebruiker in de gelegenheid te stellen om de klacht te onderzoeken.
 3. In het geval gebruiker van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft gebruiker het recht om naar eigen keuze de zaak te vervangen of te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van een evenredig deel van het gefactureerde bedrag. 
 4. Op gebruiker rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien de wederpartij niet tijdig en volledig aan al zijn verplichtingen jegens gebruiker (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
 5. Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of op alsnog te leveren zaken, ook niet indien die zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
 6. Geen reclame kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

 Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van het door gebruiker geleverde gaat niet eerder over op de wederpartij dan na volledige voldoening van al hetgeen de wederpartij aan gebruiker is verschuldigd. In geval de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens gebruiker, heeft de gebruiker het recht de goederen waarvan de eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. De wederpartij is verplicht gebruiker daartoe alle medewerking te verlenen, met name door hem c.q. door hem aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. De teruggenomen zaken zullen worden gecrediteerd voor de marktwaarde ten tijde van terugname.
 2. Indien en zolang de gebruiker nog eigenaar is van de aan de wederpartij geleverde/nog te leveren zaken, zal de wederpartij de gebruiker onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde zaken in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde zaken. Bovendien zal de wederpartij de gebruiker op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde zaken zich bevinden.Artikel 10: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

Artikel 10: Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: 

a)       de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

b)       gebruiker na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen;

c)       de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 

d)       er sprake is van liquidatie van de wederpartij, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

e)       zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van gebruiker kan worden gevergd. 

 1. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien gebruiker overgaat tot opschorting of ontbinding, is gebruiker op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade, dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.                

 Artikel 11: Retentierecht

Gebruiker is gerechtigd om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan de wederpartij op te schorten totdat zij volledige betaling heeft ontvangen:

a)       voor hetgeen geleverd is volgens deze bepaalde order, of voorgaande of latere orders, en

b)       van vorderingen voortvloeiende uit het verzuim van de wederpartij, zoals schade, boetes, rente en kosten.

 Artikel 12: Overmacht

 1. Het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door gebruiker is niet toerekenbaar indien dit het gevolg is van, althans verband houdt met, een al dan niet voorzienbare buiten de macht van gebruiker gelegen omstandigheid. Als zodanige omstandigheid geldt in ieder geval, maar niet uitsluitend: onvolledige, niet tijdige of niet nakoming door leveranciers van hun verplichtingen jegens gebruiker, ongeacht de reden of oorzaak daarvan, oorlog of een daarop gelijkende omstandigheid, mobilisatie, oproer, sabotage, terreur, brand, blikseminslag, im- of explosie dan wel uitstroming van gevaarlijke gassen of stoffen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, epidemieën, staking, bezetting, boycot of blokkade.
 2. Indien gebruiker tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst zonder dat dit aan hem kan worden toegerekend en is nakoming blijvend onmogelijk, dan kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden. Wanneer nakoming niet blijvend onmogelijk is, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat een periode van twee maanden waarin nakoming onmogelijk is, is verstreken. De wederpartij kan geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
 3. Indien aan de nakoming van de overeenkomst na een situatie van overmacht extra kosten zijn verbonden, is gebruiker bevoegd deze extra kosten in redelijkheid aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Indien gebruiker ten tijde van het intreden van het tekortschieten als gevolg van overmacht zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk het na te komen gedeelte van de overeenkomst separaat te factureren.

 Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat gebruiker is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor het al dan niet laten verlopen van licenties, het al dan niet gebrekkig uitvoeren van updates van software door de wederpartij en/of het al dan niet (tijdig) verlengen van certificaten voor bij gebruiker aangeschafte machines. Voor zover de wederpartij schade lijdt als gevolg van dit handelen of nalaten, is gebruiker nimmer aansprakelijk voor het vergoeden van die schade.
 4. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

a)       de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; 

b)       de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan gebruiker toegerekend kunnen worden; 

c)       redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. 
 2. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar leidinggevende ondergeschikten.

 Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen, is niet van toepassing.
 2. Onverminderd het recht van gebruiker een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van gebruiker.   

 

Slava Yurthev Copyright